കർഷകരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊഫൈൽ നിർമ്മിക്കാം.

കർഷകർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം മാറ്റാൻ ഈ ആപ്പിലൂടെ സാധിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ചിത്രം ഇനി കര്ഷകരോടാപ്പം

താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്ന് ആപ്പ് ഡോൺലോഡ് ചെയ്യാം.


നിങ്ങൾക് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഷെയർ ചെയ്തു അറിയിക്കുക.

Post a Comment

Previous Post Next Post